මිල අඩු - ඉඩ වැඩි, ලංකාවට ගැලපෙනම BMW එක | BMW 520D 2012 Review (Sinhala) | #AutoHubVideoChallenge

3 Просмотры
Издатель
මිල අඩු - ඉඩ වැඩි, ලංකාවට ගැලපෙනම BMW එක | BMW 520D 2012 Review (Sinhala) | #AutoHubVideoChallenge


#AutoHubVideoChallenge #BMW # AutoHub
D.T. Lakmal ➡ https://www.youtube.com/c/APEYPRODUCTIONS/Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AutoHubSL/
Follow us Instagram: https://www.instagram.com/autohubsl/

Contact Auto Hub - 077 37 17 137Like, comment, share and subscribe for more...


Thank you!
Категория
обзор бмв
Выполните вход или зарегистрируйтесь для отправки комментария.
Комментариев нет.